POŠTOVNE už OD 2.50 € • POŠTOVNÉ ZDARMA OD 24.99 €  

Záruka a reklamácie

Záručné podmienky

 1. Na všetok predávaný tovar sa pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov.
 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané so zľavou. Ak je však zľava poskytnutá kvôli určitej vade tovaru, záručná opravu na túto vadu nie je možné uplatniť.

Reklamačný poriadok a reklamačné podmienky

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.
 2. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese internetového obchodu pancier.sk. Kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu: GOKU CAPITAL s. r. o., Pilhov 257, 065 22 Mníšek nad Popradom. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 3. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady tovaru, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že:
 6. K závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim.
 7. Nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie.
 8. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru.
 9. Zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar.
 10. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.
 11. Používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 12. Vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, sú taktiež vyňaté zo záruky.
 13. Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 14. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na poštovú adresu internetového obchodu, avšak nie dobierkou. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe, ktorý slúži ako záručný list a priložiť vyplnený Reklamačný formulár.
 15. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 16. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru) V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa predania reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 17. Právu kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
 18. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúc, kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 19. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 20. V prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), také isté právo ma kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
 21. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 22. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 23. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 24. AK kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 25. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim GOKU CAPITAL s. r. o., je Slovenská obchodná inšpekcia (Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, tel. č.: 051/772 15 97, fax č.: 051/772 15 96, email: pr@soi.sk, http://www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (ARS) vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu v sume, ktorá nesmie presiahnúť 5 EUR s DPH. Formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môžu byť riešené iba spory medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ktorých vyčísliteľná hodnota nepresahuje sumu 20 EUR.
 26. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Nakupovať sa u nás oplatí

Získaj 10% zľavu za odber noviniek

Aké jednoduché získať zľavu, však ? Každý týždeň ti prinášame čerstvú dávku nových akcií, najnovších produktov či súťaží.